Welcome to visitors from Sydney, NS, Australia. Array ( [geobytesforwarderfor] => [geobytesremoteip] => 151.80.221.33 [geobytesipaddress] => 54.158.248.112 [geobytescertainty] => 99 [geobytesinternet] => AU [geobytescountry] => Australia [geobytesregionlocationcode] => AUNS [geobytesregion] => New South Wales [geobytescode] => NS [geobyteslocationcode] => AUNSSYDN [geobytesdma] => 0 [geobytescity] => Sydney [geobytescityid] => 1311 [geobytesfqcn] => Sydney, NS, Australia [geobyteslatitude] => -33.882999 [geobyteslongitude] => 151.216995 [geobytescapital] => Canberra [geobytestimezone] => +10:00 [geobytesnationalitysingular] => Australian [geobytespopulation] => 19357594 [geobytesnationalityplural] => Australians [geobytesmapreference] => Oceania [geobytescurrency] => Australian dollar [geobytescurrencycode] => AUD [geobytestitle] => Australia ) Sydney

The value of GeobytesCity is:Sydney


Australia
Не е България